photo

Uz. Dr. Burak Bursalı

Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı

Bilgiler
Çalıştığı Hastaneler

YAYINLAR:

 1. Comparative analysis of patients hospitalized for severe transaminase elevation according to etiology and laboratory findings/Karaciğer enzim düzeylerinde ciddi yükseklik saptanan hastaların etiyoloji ve laboratuvar bulgularına göre karşılaştırmalı analizi (2019) TEZ YAYINI
 2. Tip 2 diyabet hastalarında anksiyete ve depresyon riski ve ilişkili faktörler/Risk of anxiety and depression in patients with type 2 diabetes and related factors (2019) (ESCI)
 3. Aksaray ilindeki Kolonoskopik Polipektomi sonuçlarının analizi/Analysis of Colonoscopic Polypectomy Results in Aksaray Region (2019)
 4. Simultaneously occurred pleural and pericardial effusion related to Dasatinib treatment: A case report/Dasatinib tedavisine bağlı eşzamanlı gelişen plevral ve perikardiyal efüzyon: Olgu sunumu (2018) (ISCI)
 5. Schwannoma as a rare cause of syncope: A case report Nadir bir senkop nedeni olarak schwannoma:Olgu sunumu (2018) (ISCI)
 6. Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kitabı- Obezite ve Metabolik Sendrom bölümü - Kitap Yazarlığı (2020)
 7. Endoskopik olarak saptanan mide antrum yerleşimli ektopik pankreas/Endoscopically determined ectopic pancreas located in the stomach antrum (2019) (ESCI)
 8. Akut Pankreatit Kliniği ile Başvuran Yeni Tanı Sjögren Sendromu / New Diagnosis of Sjögren's Syndrome Presenting with Acute Pancreatitis Clinic (2018)
 9. Alfa Talasemi Taşıyıcılığına Bağlı Yalancı Trombositoz: Olgu Sunumu / Pseudo-Thrombocytosis Due To Alpha Thalassemia Trait: A Case Report (2019)
 10. Omental İnfarkt / Omental Infarction (2018)
 11. Senkron mide ve kolon kanserli hasta/Patient with synchronous gastric and colon cancer (2019) (ESCI)
 12. Duloxetin induced hyponatremia/Duloksetin ile iliskili hiponatremi (2018) (SCI-E)
 13. The importance of FNAB in the diagnosis of Thyroid Nodules detected in A patient with Ionizing Radiation history / İyonize Radyasyon öyküsü olan bir hastada saptanan tiroid nodüllerinin tanısında TİİAB önemi (2018) ENDOBRIDGE 2018 Uluslararası Poster Sunumu
 14. Üst gastrointestinal endoskopi işlemi yapılan hastalarda Hbs -Ag ve anti- HCV prevalansları (2018) Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi Poster Sunumu
 15. Fahr Sendromu / Fahr Syndrome (2019)
 16. Hidroksiklorokin Sülfat tedavisine bağlı kirpik depigmentasyonu gelişen Sjögren Sendromu Olgusu (2019) Türk Romatoloji Kongresi Poster Sunumu
 17. Mitral darlığa bağlı karın ağrısı ve Hiperbilirubinemi Olgusu (2018) 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi Sözlü Sunum
 18. A rare cause of gastric outlet obstruction: gastric polyp Nadir bir mide çıkış tıkanıklığı nedeni: mide polipi (2019) (ESCI)

Hastane Kadromuz

Uzm. Dr.Turan LAÇİNBALA

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

Prof. Dr. Faruk Uğuz

Psikiyatri Uzmanı

Uzm. Dr. Erdal ERARSLAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı