Gizlilik ve Güvenlik

SGK: Sosyal Güvenliği Kurumu, GSS: Genel Sağlık Sigortası, VPN ( Virtual Private Network): Sanal Özel Ağ. Herkese açık olana iletişim yapılmasını kullanan özel bir ağıdır. Tünel protokollü ve çeşitli güvenlik prosedürleri ile izinsiz girişlere karşı korunur. Şifreleme (Encryption): Veriyi, istenmeyen kişilerin anlamayacakları bir biçime sokan özel bir algoritmanın uygulanması.Yetkilendirme: Sisteme giriş izni vermek.Internet: Birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan dünya çapında yaygın olana ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

Hastanemiz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların karşılamasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını, hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlanmasını, teşhis tedavi  sonuçlarının muhafaza edilmesini ve iletilmesini, yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı, sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını, vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde  gerçekleştirilmesini, söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

 Hastanemiz, Hasta Hakları, Güvenlik, Veri Bütünlüğü, Erişim ve Uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlıdır

Bütün kişisel ve kurumsal bilgilerin genel olarak (Klinik, idari, mali, vb.) güvenliğinin sağlanması amacıyla:

Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin yapılması gerekir: Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik.

Hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve güvenliği kurulmuş olan bilgisayar yazılım programına yetkilendirilmiş girişler ile korumaya alınmıştır. Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişir.

Hasta taburcu olmuş ise, Tıbbi Direktörü’nün onayı olmaksızın hiçbir hastane çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.

Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa sağlık bilgilerini üçüncü şahıslara ve kuruma iletemez.

Hastanın sağlık bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez. Hastanın kullandığı ilaçlar, diyet programları vs. buna dahildir. Hasta dosyasının bir kopyası hastaya teslim edilebilir. Hiçbir hasta kaydı, elektronik veya kağıt ortamında (Sağlık Bakanlığının bu konularda çıkardığı genelgeler ve Adli Makamlar hariç) hiçbir kuruma veya üçüncü şahıslara sözlü veya yazılı olarak teslim edilemez. Yürürlükteki genelgelere göre hasta sağlık bilgileri sosyal güvence kurumları ( SGK, Bağ kur, SSK, ES, GSS) elde edilebilir.

Bilgiler otomatik olarak günlük olarak server içerisine yedeklenir.

Yine bilgiler haftalık olarak harici bir harddisc’ e bilgi İşlem tarafından yedek alınır.

Yönetimsel analizler yapmak için veri tabanındaki veriler bir yerden başka bir yere aktarılırken, kayıtlarda bulunan kişisel kimlik tanımlayıcıları kayıtlardan çıkartılmalıdır.

Kullanıcı aktiviteleri izlenmelidir. Veri tabanı üzerinde yapılan şüpheli işler ve izlenmesi anlamında gelişmiş bir kontrol mekanizması olur. Sistem hangi kullanıcının sistemin hangi kısmına ne zaman ve nerede eriştiğine dair  zaman damgası- date stamp, işlem, kullanılan istemci bilgisayar tanımı gibi bilgileri de içeren kayıt tutulur.

 BİLGİ GÜVENLİĞİ

Verileri yetkisiz erişim, değiştirme, açıklama, imhaya karşı korumak için; verilerin toplanması, depolanması ve kullanılması, güvenlik, veri depolama sistemleri yetkisiz erişime karşı gözden geçirilir.

Yetkilendirilmiş çalışanlar sınırlı tutulur, gizliliği koruma yükümlülükleri anlatılır ve bu yükümlülüklere uymayanlar işlerine son verilmei ve mahkemeye verilme ve disiplin işlemine tutulma gibi durumla karşılaşabilirler.

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Hastanemiz, kişisel bilgileri; gizlilik uyarılarına uygun olarak kullanır. Yalnızca hizmetlerimizi sağlamak veya geliştirmek için gerekli olan kişisel bilgileri topladığımızdan, depoladığımızdan ve kullandığımızdan emin olmak için, veri toplama, depolama ve kullanmaya ilişkin uygulamalarımızı gözden geçiririz. Kullandığımız kişisel bilgilerin doğru, tam ve geçerli olmasını sağlamak için makul adımları uygularız.

BİLGİ İSTEME

Hastanemize başvuran her birey, fiziksel, ruhsal, düşünsel, sosyal ve dinsel özellikleri bakılmaksızın, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. 

Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin tıbbı dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

KAYITLARI İNCELEME

 Hastamız, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyasını ve kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini Mesul Müdürün onayı ile doğrultusunda alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. Hasta katlarında bulunan hasta dosyalarımız kullanım harici zamanlarda güvenliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmaktadır.

BİLGİLERİN DÜZELTİLMESİ

Hastalarımız talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, tanımlama hatası, açıklama ya da düzeltme talep ederler ise; ilgili hasta dosyası Mesul Müdürün ve onun belirleyeceği bir kişi tarafından dosya incelenerek uygun bulunur ise düzeltme yapılarak kişiye düzeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde düzeltme tıbbi, etik ve yasal kurallara uygun bulunmuyor ise düzeltmenin yapılmayacağı talep eden hasta / hasta yakınına bildirilerek yasal süreci başlatabileceği bildirilir.

Hastalarımız yasal yeterlilikleri çerçevesinde tüm kayıtlarına bakma, takip etme, açıklama isteme, ilave açıklama yazılmasını istemekle sorumludur. Hastalarımız eğer dokümanlarda düzenleme, düzeltme veya yasal kurallara uygunluk içinde inceleme talep eder ya da gerek görürse hastanemiz yetkili mercilerine durumu bildirmek ile yükümlüdür.

Hastanemizde verilen hizmetler, topluma yönelik tanıtım seminerleri, kurulan stantlar afişler ve duyuru panoları aracılığı ile yapılmaktadır.

İnternet yolu ile gelen hasta ve hastalık soruları ilgili branş hekimine yönlendirilerek cevabın kişilere ulaştırılması sağlanır.

Hastalarımıza uygulanacak her tür işlem, uygulama ve tedavi konusunda ilgili branş hekimi, hemşiresi ve diyetisyeni bilgi verir ve eğitimini gerçekleştirir.

BİLGİ VERİLMESİ UYGUN OLMAYAN VE TEDBİR ALINMASI GEREKEN HALLER

Hastanemizde hasta ile ilgili bilgiler her gün hastanın hekim ve hemşiresi tarafından hastaya / hasta yakınına anlatılarak durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanır

Konulan teşhisin hastaya söylenmesi ile hastanın manevi yapısı üzerinde olumsuz etki yapması sonucunda hastalığının artması ihtimalinin bulunması veya hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhis hastadan saklanabilir.

Hastanın yasal temsilcisine tüm bilgiler verilerek beraber karar oluşturulur

Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir hekim tarafından ve tam bir ihtiyat içinde bildirilir

Yasal konular dışında, hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir

Hasta veya hastalık hakkında bilgi almak istenilen alanları ve sınırların tarafımıza bildirilmesi gerekir

Verilmesi veya alınması planlanan bilgilerin verilecek veya alınacak yasal yeterlilikteki kişilerin belirlenmesi gerekir.

Verilecek bilgilendirme kısıtlamalarında yasal gereklilik bilgilendirmelerini hastalarımızın alması gerekir

BİLGİ VERİLMESİNİ YASAKLAMA

Hastalarımız sağlık durumu hakkında verilecek gerçek bilgilerin kendisini etkileyeceğini düşünüyor ise bu konuda kendisine ve ailesine bilgi verilmemesini talep edebilir. Bu amaçla hastamız, kendisine dar bilgi verilmesini yasakladığı kişi ya da kişileri hastanemiz yetkililerine bildirmelidir.

Hastalarımız ile ilgili bilgilerin paylaşımları hastalarımızın ve yasal temsilcilerinin belirlediği kişilerin yanında ve onların belirlediği ortamlarda yapılmaktadır.

Hastalarımız yatışları esnasında kime veya kimlere bilgi verebileceğimizi tanımlarlar.

Hastalarımızın sağlık harcamaları sadece Hasta Kabul birimi tarafından değerlendirilmektedir. Diğer sağlık çalışanları fiyat ve ödeme ile ilgili konularda görüş ve fiyat bildiremezler.

Hastalarımızın ölümü halinde mahremiyet hakları bozulmaz.

Hastanemizde hasta bilgileri güvenliği politikası belirlenmiş olup hasta ve yakınlarının görebileceği uygun yerlerde asılı bulundurulur.

Hastanemiz kişisel sağlık kayıtları ve bilgi güvenliği prosedürünü yürütürken sağlık bakanlığının ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer yazılı kurallarına uyar.